ProMission,  Tevékenységek

Tanulmányíró pályázat

forrás: unsplash.com
A Pro Veritate Egyesület legfőbb célja, hogy az embert és jogot közelebb hozza egymáshoz, hogy átfogóan és általánosan növelje a jogi tudatosságot, ennek keretében – és a jelen felhívással összhangban – az állam- vagy jogtudományok hallgatóit patronálja, közvetlenül támogassa.

Mindezek szellemében a Pro Veritate Egyesület ezúton hirdeti meg Tanulmányíró pályázatát, amellyel ösztönözni kívánja a tudományos munkát és írást, a kutatómunkát és szakmai elmélyülést. A pályázat célja elősegíteni a hallgatók fejlődését, hogy ezáltal olyan pályaművek jöjjenek létre, amelyek alkalmasak nyomtatott vagy elektronikus kiadványban való publikálásra, azoknak a szélesebb szakmai közönséggel való megismertetésére és széleskörű terjesztésére.

A pályázati felhívás
A pályázati adatlap az előzetes elbíráláshoz
A pályázó által választható témák

A pályázó vagy az alábbi témák közül választhat egyet, vagy az általa az alábbiakban részletezett elvárások mentén egyéb témát választhat.

 1. Influenszer-családok és a személyiségi jogok
  • Hogyan érinti a gyermek személyiségi jogait az influenszer-szülők tevékenysége? Milyen jogai vannak az influenszer hozzátartozójának? E gondolatébresztő és orientáló kérdések mentén a pályázó részletesen elemzi az influenszerek és környezetük személyiségi jogait, értékeli a gyakorlatban esetlegesen felmerülő jogi problémákat, amelyekre megoldási javaslattal is él.
 2. Pilóta nélküli légijárművek aktuális kihívásai
  • A pilóta nélküli légijárművek aktuális kihívásait ismerteti és elemzi a szerző – különös tekintettel a drónhasználatra, a hobbi drónok jelenségére. A tanulmány szükségszerűen kitekint az Európai Unió és egyes nemzetközi szervezetek, egyezmények szabályozásaira, rávilágít a jelenlegi szabályozás hibáira és megkísérel megoldást kínálni e problémákra.
 3. Összehasonlító választójog
  • A szerző kiválaszt két egymástól és a magyartól különböző államot: egy tetszőleges EU tagállamot és egy Európai Unión kívüli államot. Bemutatja a választott országok választási rendszereit és modelljeit, összehasonlítja azokat a magyar megoldással. Konklúzióként kutatási eredményeinek felhasználásával bemutatja az általa ideálisnak vélt választási rendszer modelljét.
 4. Jogászi professziók
  • A tanulmány mindenekelőtt feltárja a pályakezdő jogászok előtt álló életpályákat, majd részletezi és összeveti az egyes jogászi professziókat – különös tekintettel a köz- és versenyszféra gyakorlati sajátosságaira és hatásaira, valamint kitér azok szabályozási környezetére.
 5. Egyéb téma
  • A pályázó önállóan, a fentiektől eltérő, egyéb témát is javasolhat. A pályázó az így elkészíteni tervezett mű címét és témavázlatát a pályázati adatlappal nyújtja be, amelynek elfogadása esetén megkülönböztetés nélkül és teljesértékűen vehet részt a pályázaton. Az Egyesület ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy ebben az esetben (indokolással) elutasítsa a jelentkezést.
Követelmények
 • A pályázat tudományos igényű, magyar nyelvű, minimum ½, de maximum 2 szerzői ív terjedelmű tanulmány.
 • A formai és tartalmi követelmények tekintetében az Általános Szerződési Feltételek Szerzőknek 3. fejezetében foglalt rendelkezések irányadók.
 • A tanulmány hivatkozási rendszere tekintetében a Iustum Aequum Salutare folyóirat szabályait tekintjük irányadónak és várjuk el a szerzőtől.
Pályázat benyújtására jogosultak
 • A jelentkezés előzetes bírálattal kezdődik. A pályázónak 2021. június 20. és 2021. augusztus 10. között elektronikus formában a szerkesztoseg@proveritate.hu e-mail címre, vagy a 2243 Kóka, Felsőhegy 2369. postacímünkre meg kell küldenie az alábbiakat:
  • pályázati adatlap
   • A kitöltött és aláírt pályázati adatlap a kapcsolattartáshoz és az együttműködéshez szükséges adatok megadására, a témaválasztás megjelölésére és a témavázlat rendelkezésre bocsátására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére szolgál. A pályázati adatlap elérhető ITT.
 • A beérkezéstől számított 30 napon belül Szerkesztőségünk tájékoztatást nyújt az előzetes elbírálás eredményéről.
  • Elfogadás esetén a pályaművet legkésőbb 2021. október 30-ig kell elküldeni a szerkesztoseg@proveritate.hu e-mail címre.
  • Elutasítás vagy hiánypótlásra felszólítás esetén – ha az előzetes elbírálásról szóló határozat másképp nem rendelkezik – az eredeti határidőn belül legfeljebb egy alkalommal lehetőség van újabb jelentkezés benyújtására.
A pályázat benyújtása

A pályázatokat az előzetes elbírálás (a jelentkezés) elfogadását követően bármikor, de legkésőbb 2021. október 30-ig kell megküldeni a szerkesztoseg@proveritate.hu e-mail címre.

A pályázaton nem nyújtható be olyan mű, amely más pályázaton korábban részt vett.

Kapcsolattartó

dr. Török Csaba (+36 70 422 9800csaba.torok@proveritate.hu)

A pályázat elbírálása

Szerkesztőségünk kifejezetten a pályázat elbírálására Bizottságot hoz létre, amely az anonimizált pályaműveket véleményezi és értékeli.

A bírálat írásban és pontozással történik, és legkésőbb 2021. november 30-ig tart. Az értékelés szempontjai:

 • A szakmai színvonal
  • A szerző által választott téma feltárásának mélysége; a vizsgált kérdések az egyetemi tanulmányokon túlmutató átfogóbb és összetettebb tudást igényelnek. A mű kiemelkedő tudományos igényességről tesz tanúbizonyságot.
 • Felhasznált szakirodalom
  • A felhasznált források mennyisége és minősége, a hazai és az idegennyelvű szakirodalom megfelelő aránya. A hivatkozott források hatályosak, aktuálisak, s egyszerre relevánsak a téma szempontjából. A tárgykörhöz kapcsolódó és észszerűen elérhető leginkább releváns irodalmat figyelembe veszi vagy feldolgozza.
 • A hivatkozási rendszer
  • A pályamű hivatkozási rendszere megfelel az elvárásoknak, egységes, következetes és pontos, továbbá törekszik a teljességre.
 • A pályamű eredeti jellege
  • A mű egyéni és eredeti jellege megkérdőjelezhetetlen, jól elhatárolhatók a szerzőtől származó gondolatok a más szerzőtől származó egységektől. A szerző megállapításai eredetiek, a problémákra kínált javaslatai megalapozottak, indokoltak.
 • Formai követelmények
  • A pályamunka felépítése, tagolása színvonalas és igényes, belső arányai megfelelőek, a mű áttekinthető, összképe kifogástalan. A szerző teljesítette a pályázat felhívásában foglalt formai követelményeket.

Az írásos értékeléseket anonim módon az eredménnyel együtt bocsátjuk valamennyi pályázó rendelkezésére legkésőbb 2021. december 15-ig.

A pályázaton elérhető díjak, elismerések

A pályázat I-II-III. helyezettje értékes nyereményben és szakmai támogatásban részesül, továbbá az Egyesület biztosítja pályaműveik publikálását. A három helyezést elérő szerző meghívást is kap az Egyesület által szervezett konferenciára, ahol prezentálhatják kutatási eredményeiket és munkájukat, ezzel bemutatkozva a szélesebb szakmai közönségnek.

A Szerkesztőség döntése alapján további különdíjak kiosztására is sor kerülhet.

A Szerkesztőség – a díjazottak művein kívül – további kiváló pályaművek szerzői számára is publikálási lehetőséget kínálhat fel.